Pašnovērtējuma rīks
Pielaiko demokrātiju savai
skolai!

„Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030” uzsvērts, ka skolas kā vietējās kopienas sociālās un kultūras dzīves centra viena no funkcijām ir attīstīt un piedāvāt iekļaujošu, cieņpilnu un demokrātisku vidi. Šādas skolas veidošanā nozīme ir gan skolas pārvaldībai, gan ikdienas dzīves norisēm skolā, gan mācību satura un mācību darba organizācijas jautājumiem.

Ierosmei, pārdomām par demokrātijas kultūru skolā un novērtējumam – kāda tā ir šobrīd un ko iespējams pilnveidot – piedāvājam pašnovērtējuma rīku.

Kritisks pašnovērtējums ir izaugsmes pamats. Ja kādā no kritērijiem skolai ir zemākais vērtējums, nevajag uztraukties. Jūs jau būsiet sākuši pārmaiņu ceļu, domājot par novērtēto demokrātijas izpausmi un vēloties ko mainīt.

Pašnovērtējuma rīks ietver trīs skolas demokrātijas kultūrai vienlīdz būtiskas jomas: 1) skolas pārvaldību, 2) skolas ikdienas dzīvi, 3) pilsoniskuma un demokrātijas elementu iekļaušanu mācību saturā un mācību darba organizācijā. Katra raksturlieluma izvērtēšanai piedāvāti vairāki kritēriji. Izlasiet, apdomājiet, izvēlieties precīzāko esošās situācijas raksturojumu.

Piedāvājam arī ieraksta lauku idejām un ierosinājumiem. Tā ir daļa no analīzes, pārdomu un pilnveides procesa. Izdrukājiet pašnovērtējuma anketu – idejas saglabāsies un noderēs turpmāk.

Pašnovērtējuma rīku varat izmantot individuāli vai komandā. Individuālie vērtējumi ļauj uzzināt dažādu iesaistīto pušu viedokļus, sniedz iespēju salīdzināt un analizēt šos viedokļus, izvērtēt, cik lielā mērā cilvēki jūtas iesaistīti skolas demokrātijas kultūras veidošanā. Svarīgs ir visu mācību kopienas dalībnieku (skolotāju, skolas administrācijas, skolēnu, vecāku, pašvaldības pārstāvju un sociālo partneru) viedoklis. Strādājot ar pašnovērtēšanas rīku komandā, diskutējiet par katru kritēriju, apspriediet piedāvātā rādītāja pilnveides iespējas. Demokrātija ir ne tikai mērķis, bet arī process!

Noslēgumā jūs iegūsiet vizuālu (grafisku) novērtējuma attēlu, kur būs redzams, kuras jomas un raksturlielumi ir labi attīstīti un kas pilnveidojams, lai varētu skaļi teikt: „Demokrātijai mūsu skolā – JĀ!”

Sākt novērtējumu!
1. Skolas pārvaldība
2. Skolas ikdienas dzīve
3. Pilsoniskums un demokrātija mācību satura un mācību darba organizācijā
Rezultāti
Izpildot katru sadaļu, parādīsies poga “Saglabāt rezultātus”.
Klikšķiniet to un uzgaidiet, kamēr atveras jauns logs – standarta drukāšanas izvēlne.

(Ja neatveras jauns logs/cilne, tad pārbaudiet, vai Jums nav bloķēti uznirstošie logi (pop-up)).

Drukāšanas izvēlnē izvēlieties tālākās darbības:
  • pie izvēlnes lauciņa “Printeris”, kur atrodas saraksts ar printeriem, viena no izvēlnēm būs “Saglabāt kā PDF failu” vai “Microsoft Print to PDF” vai līdzīgi – izvēlieties šo, lai saglabātu rezultātus kā PDF failu;
  • izvēloties printeri, rezultāti tiks izdrukāti papīra formā, taču netiks saglabāti failā;
  • klikšķiniet pogu “Drukāt” vai “Saglabāt”.
abc
abc
abc

1 – zems … 4 – izcilsPašnovērtējuma rīks ir izstrādāts projektā „DemokrātiJĀ”. Projektu īsteno biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar fondu atvērtai sabiedrībai „DOTS”. Projektu „DemokrātiJĀ” EEZ un Norvēģijas grantu programmā „Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas skolās, pilnveidojot izglītības procesa dalībnieku izpratni un zināšanas par demokrātiskas rīcības principiem, mērķtiecīgi sekmējot demokrātiju atbalstošas vides izveidi, nostiprināšanos un sabiedrības līdzdalību.