Idejas - Ideju strops

Ideju strops 14/2022

Ideju strops 13/2022

Ideju strops 12/2022

Ideju strops 11/2022

Ideju Strops 10/2022

Ideju strops 9/2021

Ideju strops 8/2021

Ideju strops 7/2021

Ideju strops 6/2021

Ideju strops 5/2021

Ideju strops 4/2021

Ideju strops 3/2021

Ideju strops 2/2021

Ideju strops 1/2021

E-kurss

E-kursa saturs ir piemērots ikvienam interesentam. Tajā strukturēta daudzveidīga informācija, kas koncentrēti un mērķtiecīgi ļauj atkārtot jau zināmo un vienlaikus sekmē tēmas vispusīgāku un dziļāku izpratni. Katrai tēmai ir izstrādāts pamata saturs, kā arī sniegtas norādes uz papildu informāciju.

E-kurss ir strukturēts 8 nodarbībās:

1. Demokrātijas vizītkarte

2. Pilsoniskā sabiedrība

3. Demokrātijas kultūra skolā

4. Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums

5. Demokrātija kopienā

6. Demokrātija mācību saturā

7. Metodes demokrātijas kultūras stiprināšanai

8. Globālā pilsonība

Galda spēle DemokrātiJĀ

Spēles mērķis ir veidot savu valsti, izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, kā arī apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus.

Ar vienu spēles komplektu spēlē piedalās 3 līdz 6 spēlētāji. Ja spēlē vienlaicīgi piedalās vairākas grupas (ar vairākiem spēles komplektiem), ir nepieciešams spēles vadītājs, kurš dod uzdevumus, seko līdzi laikam, fiksē atbildes un vada diskusijas.

Spēle sastāv no: diviem apļiem “VALSTS” un “DEMOKRĀTIJA”, 6 oranžām kartītēm (valsts pārvaldības elementi), 24 zilām kartītēm (demokrātijas iezīmes) un 14 sarkanām spēles kartītēm (demokrātijas apdraudējumi).

Spēles pamatprincipi:

  • spēlē nav pareizu, nepareizu atbilžu vai viedokļu;
  • spēlē aktīvi piedalās ikviens spēlētājs;
  • spēlētāji māca un mācās viens no otra.

Nepieciešamie resursi spēles norisei:

Spēles aptuvenais ilgums: 1–2 akadēmiskās stundas.

Spēles 3. posmam tiek piedāvāti papildmateriāli ŠEIT!

Kā spēlēt ?

Seminārs par projektu "DemokrātiJĀ". Sākot no 21. min, stāstījums par galda spēli. Ieraksts pieejams ŠEIT!

Noskaties, kā spēlē veicās Ralfam Eilandam, Sanitai Osipovai un citiem

Spēlē ietverti termini un jēdzieni: valsts, demokrātija, valsts pārvalde, noteikta valsts teritorija, iedzīvotāju identitāte, tiesu vara un tiesībsargājošās iestādes, valūta, lēmējvara un izpildvara, mediju brīvība, tiesu vara, tiesības iegūt izglītību, vārda brīvība, referendums, tiesībsargs, biedrošanās brīvība, mediju daudzveidība, sociālais nodrošinājums, tiesības uz privātumu, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, vispārējās vēlēšanu tiesības, brīvas un godīgas vēlēšanas, ilgtspējīga attīstība, diskriminācijas aizliegums, ticības un uzskatu brīvība, konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, valsts pārvaldes caurredzamība, pulcēšanās brīvība, nevainīguma prezumpcija, diskriminācija, neuzticēšanās politiķiem, terorisms, korupcija, valdības īstenota iedzīvotāju uzraudzība, pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu ierobežošana, varas ļaunprātīga izmantošana, neuzticēšanās demokrātiskai sistēmai, populisms, negodīgas vēlēšanas, cenzūra, ekstrēmisms, represijas, neilgtspējīga attīstība.

Izziņas avoti:

Latvijas Republikas Satversme https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Nacionālā enciklopēdija (šķirkļi demokrātija, valsts pārvalde Latvijā, tiesu vara u.c.) https://enciklopedija.lv/

Skaidrojošā vārdnīca www.tezaurs.lv

Centrālā vēlēšanu komisija www.cvk.lv

Latvijas Republikas tiesībsargs https://www.tiesibsargs.lv/

Spēles latviskā versija izstrādāta projektā ”DemokrātiJĀ”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projektu īsteno Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Pateicamies par atbalstu Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā. Spēles sākotnējā versija ar nosaukumu "Democracy Cake", izstrādāta "The Rafto Foundation".

Pētījums “Latvijas jauniešu pilsoniskā iesaiste: šķēršļi un iespējamie risinājumi” un izziņas materiāls jauniešiem

Spēle “Vērtību ABC”

Valsts prezidenta saruna ar jauniešiem “Kā atdzīvināt vārdus?”

Līdzdalīga budžetēšana skolā

Eirobarometrs par Eiropas Jaunatnes gadu

Jauniešu līdzdalība un
skolēnu pašpārvaldes:
esošā prakse un potenciāls attīstībai

Video lekciju cikls “Demokrātija un vieta. Demokrātija un skola. Demokrātija un pilsēta”

Demokrātija dabā

Aicinām iepazīt dažādus līdzdalības veidus!

Plakāti diskusijām par demokrātiju, sabiedrību un citām nozīmīgām tēmām.

Demokrātijas alfabēts

Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā

Debates “#Satversmei100: vērtības nākotnei”

Metamo kauliņu komplekts jēgpilnām sarunām klasē!

Spēka vārdi demokrātijai

Pētījums “Pilsoniskās kompetences pašnovērtējums”

Metodiskais materiāls par sociālās un pilsoniskās kompetences stiprināšanu

Video kopa pilsoniskuma un līdzdalības stiprināšanai jauniešiem