E-kurss

8. Globālā pilsonība

Globālā pilsonība ir piederības izjūta plašākai kopienai, kas pārsniedz valsts robežas, uzsverot mūsu kopējās humānisma vērtības un norādot uz vienojošām saitēm, kas pastāv starp cilvēkiem. Globālā pilsonība balstās uz universālām vērtībām – cilvēktiesībām, demokrātiju, nediskrimināciju un daudzveidību. Tās būtība saistāma ar pilsoniskām aktivitātēm, kas veicina labāku pasauli un nākotni visiem.

Skolas darbībā: Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai (UNESCO, 2020)

Globālā pilsonība un ilgtspējīga attīstība saistās ar pasauli, kurā mēs dzīvojam

To mērķis ir izprast un risināt aktuālās globālās problēmas, kas skar mūs visus, piemēram, konfliktus, spriedzi iedzīvotāju vidū, terorismu, radikalizāciju, klimata pārmaiņas, vides degradāciju un netaisnīgu dabas resursu apsaimniekošanu. Globālā pilsonība un ilgtspējīga attīstība meklē atbildi aktuālai un steidzamai nepieciešamībai izveidot mieru, atbalstošu un ilgtspējīgu sabiedrību. Tās mērķis ir būtiski mainīt mūsu attieksmi vienam pret otru un planētu, kurā dzīvojam.

Danute Dūra (“GLEN Latvija”, 2015)

Globālo pilsonību var mācīties:

• izprotot, analizējot lokālus, nacionālus un globālus sabiedriskos notikumus;
• esot informēts, kritiski izvērtējot informāciju;
• ieņemot principiālu nostāju, kā arī atbalstot citus, kuri vēršas pret netaisnību un nevienlīdzību attiecībā uz rasi, dzimumu, grupu, fiziskajām vai garīgajām spējām;
• interesējoties par vides jautājumiem, jo tie ietekmē viņa apdzīvoto vietu, citas apdzīvotas vietas un ekoloģisko sistēmu pasaulē;
• novērtējot demokrātisku procesu kā labāko līdzekli, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, un iesaistoties sociālās aktivitātēs; • izdzīvojot tādas demokrātiskas vērtības kā taisnīgums, godīgums, vienlīdzīga cieņa;
• izmantojot tādus mācīšanas veidus, kas sekmē gan individuālo attīstību, gan grupu sadarbību un ļauj audzēkņiem pēc iespējas labāk izmantot savus atšķirīgos mācīšanās veidus;
• apgūstot tēmas, kas ir saistītas ar cilvēktiesībām, attiecībām, pašcieņu un cieņu pret dažādību.

Pētījuma “Pilsoniskās kompetences pašnovērtējums” (2020, http://www.demokratijaskola.lv/2021/09/13/petijums-pilsoniskas-kompetences-pasnovertejums/) iegūtie dati apliecina, ka jaunieši nepietiekami izprot savas iespējas ietekmēt lēmumus valsts, Eiropas un pasaules līmenī. Tieši šīs izpratnes stiprināšana ir ceļš uz globālo pilsonību.

Papildu informācija: