E-kurss

5. Demokrātija kopienā

Demokrātijā ir jādzīvo!

Tā ir jāmācās un jāpraktizē ik dienu attiecībā pret katru līdzcilvēku un sabiedrības kopējām interesēm – ģimenē, vietējā kopienā, skolā, reģionā un valstī. Demokrātiska izglītības procesa ietvaros, mācoties un attīstot pilsoniskās līdzdalības prasmes, skolēns veido aktīvu dzīves pozīciju un nostiprina savu pārliecību par katra indivīda iespējām ietekmēt un izmainīt vidi un situāciju, kurā atrodas, sabiedrības un vides ilgtspēju saista ar indivīda ikdienas rīcību, saskata to gan lokālā, gan globālā mērogā, empātiski izzina daudzveidīgus uzskatus, rīkojas solidāri un atbildīgi, sarunu ceļā meklē un kopā ar citiem īsteno risinājumus pretrunīgām situācijām.

Noskatieties “eTwinning” konferences atskatu par skolas un demokrātijas attiecībām!

“eTwinning” konferences atskats (2019)

Skolas kā mācību kopienas sadarbība ar vietējā, reģionālā un arī valsts līmeņa sociālajiem partneriem ļauj veidot tādu mācību vidi un iespējas skolēniem un skolotājiem pilnvērtīgi iesaistīties demokrātisko procesu īstenošanā un realizācijā, piemēram:

Izglītības iestāde un pašvaldība

 • Ēnu dienas pašvaldībā.
 • Nakts pašvaldībā (izglītojamiem ir iespēja iepazīt lēmuma pieņemšanas ceļu no priekšlikuma iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai).
 • Pašvaldības speciālisti vada mācību stundas un/vai piedalās izglītojamo pārstāvības institūcijas vēlēšanās un prezidenta amata kandidātu diskusijās.
 • Neformāla saruna pie kafijas tases ar politiķiem.
 • Pašvaldības darbinieku piedalīšanās klases stundās un sociālo zinību stundās.
 • Kopīgas diskusijas ar deputātiem, kopīgu pusdienu gatavošana.
 • Izglītojamie aizstāv savus izstrādātos projektus novada deputātiem.
 • Pašvaldības komanda piedalās izglītības iestādes organizētajos erudīcijas konkursos.

Izglītības iestāde un muzejs

 • Dalība kopīgos projektos.
 • Vēstures stundās pieraksta vecāku un vecvecāku pieredzēto dažādu vēstures notikumu laikā (padomju laiki, akcija “Baltijas ceļš”, barikādes, neatkarības atgūšana u. c.).
 • Skolotāji ar muzeja darbiniekiem plāno kopīgas mācību stundas, izglītojamie piedalās muzeja pasākumu plānošanā un vadīšanā.
 • Izglītojamie piedalās novada izpētes ekspedīcijās, pieraksta atmiņas, mācību stundās izmanto muzeja materiālus un krājumus.

Izglītības iestāde un bibliotēka

 • Nodarbības, kuru laikā izglītojamie iepazīst dažādas datubāzes, lai veiksmīgāk uzrakstītu pētnieciskos darbus.
 • Kopā ar izglītības iestādi organizē dzejas dienas, rakstnieku un dzejnieku atceres pasākumus.
 • Konkursi un olimpiādes, kur izglītojamiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes informācijas meklēšanā, ticamības noskaidrošanā un darbā ar kartotēkām.
 • Tikšanās ar literātiem, diskusijas, literārās tiesas, radošo darbu konkursi, kopīga sadarbība ar senjoriem, rakstot literārus darbus un ilustrējot tos.
 • Bibliotekāri iepazīstina skolotājus ar jaunāko literatūru, palīdz izmantot bibliotekāriem pieejamās datubāzes, kopā ar skolotājiem plāno mācību stundas bibliotēkā un izglītības iestādē.
 • Skolotāji vada nodarbības lasītāju klubiņā.

Izglītības iestāde un uzņēmēji

 • Ēnu dienas, mācību ekskursijas stundu ietvaros.
 • Uzņēmēji piedalās mācību stundu plānošanā.
 • Arodu diena, kuras laikā vecāki iepazīstina izglītojamos ar savām darbavietām.
 • Izglītības iestādes organizēts pateicības pasākums sponsoriem.
 • Vietējie uzņēmēji finansiāli atbalsta izglītojamo organizētos pasākumus izglītības iestādē un vietējā sabiedrībā.
 • Izglītojamie izstrādā preču iepakojuma dizainu.
 • Uzņēmēji uzaicināti pateicības pasākumā, kura laikā sumina 12. klašu beidzējus un pasniedz skolas žetonu.

Izglītības iestāde un pirmsskolas un citas iestādes

 • Izglītojamie ar pirmsskolas audzēkņiem piedalās kopīgos pasākumos.
 • Izglītojamie palīdz pirmsskolas skolotājiem gatavot mācību materiālus, plānot kopīgas nodarbības.
 • Skolotāju kopīgas tikšanās un mācību stundu vērošana.
 • Pirmsskolas audzēkņi apmeklē nodarbības izglītības iestādē.
 • Kopīgi projekti gan izglītojamiem, gan skolotājiem.
 • Ēnu dienas un citi karjeras izvēles pasākumi.
 • Speciālistu piedalīšanās izglītības iestādes pasākumos, mācību stundās, izglītības iestādes un klašu vecāku sapulcēs.
 • Pētniecisko darbu konsultēšana.
 • Dalība izglītības iestādes projektu nedēļas aktivitātēs.
 • Desmito klašu izglītojamie iziet dzīves prasmju praksi.

Izglītības iestāde un nevalstiskās organizācijas

 • Kopīga piedalīšanās labdarības pasākumos un/vai nometnēs.
 • Biedrību organizētās neformālās izglītības aktivitātes izglītības iestādes pasākumu ietvaros.
 • Biedrības kopā ar skolotājiem plāno un vada mācību stundas.
 • Vasaras skolas aktivitātes māju pagalmos.
 • Vasaras akadēmija, kuras laikā izglītojamie apgūst pilsoniskās līdzdalības prasmes.
 • Biedrību organizētie pasākumi izglītības iestādes un vietējās sabiedrības saliedēšanai.
 • Kopīgi projekti.

Izglītības iestāde un kultūras centrs

 • Kopīgu pasākumu veidošana un vadīšana, telpu, rekvizītu izmantošana.
 • Kopīga darbība projektos, darbnīcu vadīšana novada, pilsētas, pagasta pasākumos.

Papildus informācija: