E-kurss

1. Demokrātijas vizītkarte

Demokrātija ir politikas režīms, kurā augstākā vara pieder tautai (pilsoņu vairākumam), kas tieši vai ar vēlētu pārstāvju starpniecību izlemj svarīgākos valsts dzīves jautājumus. (Avots: Tezaurs.lv)

Noskatieties izziņas video “Kas ir demokrātija?” par demokrātijas pirmsākumiem, tās veidiem un līdzdalību!

Video “Kas ir demokrātija?” (Jauniešu biedrība “KALM International Trainings”, 2019)

Papildus informācija: Ja vēlaties uzzināt vairāk, aicinām iepazīties ar Ivara Ījaba izstrādāto šķirkli “Demokrātija” Nacionālajā enciklopēdijā. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/130264-demokr%C4%81tija

Latvijas demokrātijas stūrakmens ir 1922. gadā apstiprinātā Latvijas Republikas Satversme

Noskatieties 2017. gadā izstrādāto video “Satversmei 95”, kas sniedz gan daudzpusīgu vēsturisku ieskatu, gan ļauj uzzināt citus interesantus faktus par Latvijas Republikas Satversmi!

Video “Satversmei 95” (Herta Taube, Juris Vīgulis, Saeimas Administrācija, 2017)

Iepazīstieties ar citātiem no Satversmes!

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā Latvijas Republikas Satversme 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.

Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi. Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990. gada 4. maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus.

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.

Dievs, svētī Latviju!
(19.06.2014. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 22.07.2014.)

 I nodaļa. Vispārējie noteikumi

  1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.
  2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
  3. Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.
  4. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru.

(15.10.1998. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 06.11.1998.)

Demokrātija – Eiropas Savienības valstu pamatvērtība

Pilsoniskās sabiedrības kontekstā visbūtiskākās demokrātiskās vērtības ir vārda, biedrošanās, pulcēšanās un domu, apziņas un reliģijas brīvība. Tās nostiprinātas gan starptautiskajos tiesību aktos, piemēram, ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, gan arī nacionālajos – Latvijas Republikas Satversmē un citos speciālajos likumos un noteikumos. Eiropas Savienības vērtības ir kopīgas visām dalībvalstīm, un tās sabiedrībai ir raksturīga integrācija, iecietība, taisnīgums, solidaritāte un nediskriminācija.

Noskatieties izziņas video “Eiropas demokrātiskās vērtības”, kurā akcentētas Eiropas vērtības un to atbalss Latvijā!

Video “Eiropas demokrātiskās vērtības” (Jauniešu biedrība “KALM International Trainings”, 2019)

Integrācija, iecietība, taisnīgums, solidaritāte un nediskriminācija ir daļa no Eiropas dzīvesveida:

Cieņa pret cilvēku. Cieņa pret cilvēku ir neaizskarama vērtība. Tā ir jāievēro un jāaizsargā, turklāt tajā faktiski sakņojas mūsu pamattiesības. Cieņa pret cilvēku ir viena no būtiskākajām Latvijas un Eiropas Savienības vērtībām, par kurām vienlīdzīgi iestājas visi.  Tiesiskums. ES pamatā ir tiesiskums. Viss, ko ES dara, pamatojas uz tās dibināšanas līgumiem, par kuriem brīvprātīgi un demokrātiski ir vienojušās ES dalībvalstis. Tiesiskumu un likumību nodrošina neatkarīga tiesu vara. Cilvēktiesības.  Cilvēktiesības aizsargā ES Pamattiesību harta. To vidū ir tiesības netikt diskriminētam pēc dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.
Vienlīdzība. Vienlīdzība nozīmē to, ka visiem pilsoņiem likuma priekšā ir vienādas tiesības. Dzimumu vienlīdzības princips ir iestrādāts visās ES politikas jomās un ir Eiropas integrācijas pamatā. Princips, ka par vienādu darbu jāsaņem vienāds atalgojums, tika iekļauts jau Romas līgumā 1957. gadā.  Brīvība. Pārvietošanās brīvība dod iedzīvotājiem tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties visā ES teritorijā. Personas brīvības (piemēram, privātās dzīves neaizskaramību, domas, reliģijas, pulcēšanās, vārda un informācijas brīvību) aizsargā ES Pamattiesību harta. Demokrātija. Eiropas Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija. Ja esat Eiropas pilsonis, tas nozīmē, ka jums ir arī politiskās tiesības. Visiem pilngadīgajiem ES pilsoņiem ir tiesības kandidēt un balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai nu savā mītnes, vai izcelsmes valstī.

Šie mērķi un vērtības ir ES pamatu pamats. Tie ir izklāstīti Lisabonas līgumā un ES Pamattiesību hartā. 2012. gadā ES saņēma Nobela miera prēmiju par miera, izlīguma, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu Eiropā.

Papildus informācija:

Sekojiet līdzi “Economist  Intelligence Unit” (EIU) ikgadējam valstu Demokrātijas indeksam  (saite paslēpta https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=democracy-index-2021&gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJUN0A76tnBSuw5IiAYXSStKb9y4SlwjUnwgCmqSbahgdbb19bAiSGI_uxoC0ywQAvD_BwE)

Uzziniet vairāk: